Plan ćwiczeń

GODZINY ZAJĘĆ

Wtorek
10.15- 12.30   grupa 4,5,6,10,   grupa I,              
13.30- 15.45   grupa 1,2,3,       grupa II               

Środa
13.30-15.45    grupa 7,8,9,11,   grupa III             

Czwartek
13.00-15.15    grupa 4,5,6,10,   grupa I               
       
Piątek
9.45 - 12.00    grupa 1,2,3,       grupa II              
13.30- 15.45   grupa 7,8,9,11,   grupa III   


Ćwiczenia z mikrobiologii dla studentów III roku Wydziału Farmaceutycznego
(rok akademicki 2015/2016)


MIKROBIOLOGIA OGÓLNA


Ćwiczenie 1 (23/24.02.2016)
Sprawy organizacyjne, przepisy BHP.   
Podstawowe pojęcia mikrobiologiczne: kolonia, gatunek, szczep, hodowla, zawiesina.
Tok identyfikacyjny nieznanego drobnoustroju.
Techniki posiewów drobnoustrojów na podłoża stałe i płynne.
Rodzaje mikroskopów i metody barwienia preparatów mikroskopowych.    
Metody sterylizacji pożywek, odczynników i sprzętu laboratoryjnego.

Ćwiczenia 2-3 (25/26.02;01/02.03.2016)
Rodzaje pożywek bakteriologicznych i metody hodowli drobnoustrojów.
Określanie właściwości fizjologicznych drobnoustrojów: próby hodowlane i próby biochemiczne.
Metoda seryjnych rozcieńczeń.
Metody serologiczne i metody nieklasyczne stosowane w diagnostyce mikrobiologicznej.

Ćwiczenie 4 (03/04.03.2016)              
Metody i cele oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów: metoda krążkowo-dyfuzyjna, oznaczanie wartości MIC i MBC.

Ćwiczenie 5 (08/09.03.2016)
Metody liczenia drobnoustrojów.
Seminarium: antybiotyki z grupy MLS, aminoglikozydy, tetracykliny, oksazolidynony
- budowa, mechanizm i spektrum działania, wskazania do stosowania, działania niepożądane; mechanizmy  oporności, u jakich drobnoustrojów występują, implikacje kliniczne.

Ćwiczenie 6 (10/11.03.2016)
Seminarium: antybiotyki β-laktamowe, glikopeptydy, chinolony - budowa, mechanizm i spektrum  działania, wskazania   do stosowania, działania niepożądane; mechanizmy oporności, u jakich drobnoustrojów występują, implikacje kliniczne.

Ćwiczenie 7 (16.03.2016 g. 17.45-19.15)
Kolokwium I – mikrobiologia ogólna oraz podstawowa wiedza o antybiotykach (w tym podział antybiotyków na grupy, spektrum i mechanizmy ich działania oraz mechanizmy oporności drobnoustrojów).

DIAGNOSTYKA MOLEKULARNA DROBNOUSTROJÓW

Ćwiczenie 1 (17/18.03.2016)           
Rodzaje i znaczenie plazmidów naturalnie występujących w bakteriach.
Analiza wzorów plazmidowych.                       
PCR i jej odmiany.

Ćwiczenie 5 (22/23.03.2016)              
Metody molekularne w epidemiologii: RAPD, RFLP, PFGE, rybotypowanie.
Diagnostyka drobnoustrojów trudnych w hodowli z wykorzystaniem metod molekularnych

MIKROBIOLOGIA LEKARSKA

Ćwiczenie 3 (05/06.04.2016)            
Ziarenkowce Gram-dodatnie – diagnostyka, najważniejsze gatunki i ich chorobotwórczość:
     Rodzaj: Staphylococcus
     Rodzaj: Streptococcus
     Rodzaj: Enterococcus
Corynebacterium diphteriae – chorobotwórczość.
Seminarium: drobnoustroje beztlenowe z rodzaju Clostridium – najważniejsze gatunki i ich chorobotwórczość.

Ćwiczenie 4 (07/08.04.2016)
Pałeczki Gram-ujemne z rodziny Enterobacteriaceae oraz niefermentujące pałeczki Gram-ujemne z rodzaju
Pseudomonas i Haemophilus – diagnostyka, najważniejsze gatunki i ich chorobotwórczość.
Prątki kwasooporne z rodzaju Mycobacterium (podział na grupy, najważniejsze gatunki, chorobotwórczość).

Ćwiczenie 5 (12/13.04.2016)       
Grzyby chorobotwórcze dla człowieka (grzyby drożdżopodobne z rodzajów Candida  i Cryptococcus – diagnostyka,
najważniejsze gatunki i chorobotwórczość.
Grzyby pleśniowe z rodzajów Aspergillus i Penicillium, dermatofity.
Seminarium: najważniejsze drobnoustroje wywołujące choroby przenoszone drogą
płciową.

Ćwiczenie 6 (15.04.2016 g.14.00-15.30)
Kolokwium II – diagnostyka molekularna drobnoustrojów i mikrobiologia lekarska


MIKROBIOLOGIA FARMACEUTYCZNA

Ćwiczenie 1 (19/20.04.2016) 
Higieniczna dezynfekcja rąk metodą wcierania - ćwiczenie praktyczne z użyciem lampy UV.
Oznaczanie aktywności antybiotyków metodą dyfuzyjną.
Badanie preparatów probiotycznych:
   a) ilościowa ocena wybranych preparatów probiotycznych
   b) ocena antagonistycznych właściwości, oporności na antybiotyki oraz oporności na żółć i niskie pH wybranych
      szczepów probiotycznych stosowanych do produkcji probiotyków - preparatów farmaceutycznych.
Wybrane preparaty probiotyczne - skład oraz najważniejsze zastosowania.
Oznaczanie aktywności antybiotyków metodą dyfuzyjną.

Ćwiczenie 2 (21/22.04.2016)
Kontrola jałowości produktów leczniczych i wyrobów medycznych – badanie jałowości metodą posiewu bezpośredniego.
Prezentacja systemu Steritest do badania jałowości w układzie zamkniętym.

Ćwiczenie 3 (26/27.04.2016))
Kontrola czystości mikrobiologicznej produktów leczniczych - badanie czystości mikrobiologicznej leków metodą posiewu bezpośredniego. 
Badanie czystości mikrobiologicznej powietrza. Badanie czystości mikrobiologicznej powierzchni z wykorzystaniem płytek kontaktowych.
Biologiczna kontrola procesów sterylizacji.

Ćwiczenie 4 (28/29.04.2016)
Seminarium - szczepionki swoiste i nieswoiste: mechanizm działania, skład, sposoby przechowywania. Wybrane preparaty szczepionek.

Ćwiczenie 5 (05/06.05.2016)
Badanie aktywności bakteriobójczej wybranego środka dezynfekcyjnego metodą rozcieńczania-neutralizacji oraz metodą filtracji.
Badania środków dezynfekcyjnych – faza pierwsza i faza druga: cel, stosowane warunki, szczepy testowe.
Wykorzystanie wybranych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych w produkcji preparatów farmaceutycznych.

Ćwiczenie 6 (10/11.05.2016)
Metody oznaczania pirogenów, ze szczególnym uwzględnieniem endotoksyn bakteryjnych w produktach leczniczych (zasada testu LAL).
Mikrobiologia farmaceutyczna - repetytorium

Ćwiczenie 7 (13.05.2016 g. 14.00-15.30)
Kolokwium III – mikrobiologia farmaceutyczna


ZAKRES MATERIAŁU NA SEMINARIA Z ANTYBIOTYKÓW

Antybiotyki - Seminarium I

Grupa MLS: makrolidy, linkozamidy, streptograminy
-
najważniejsze leki, mechanizm i zakres działania,
- wskazania do stosowania, działania niepożądane
- najważniejsze mechanizmy oporności – na czym polegają i grupy drobnoustrojów, u których występują (różne fenotypy oporności MLSB)

Aminoglikozydy
najważniejsze leki, mechanizm i zakres działania,
wskazania do stosowania,  działania niepożądane
najważniejsze mechanizmy oporności (HLAR – oporność wysokiego stopnia na aminoglikozydy, jakich drobnoustrojów dotyczy, fenotypy oporności)

Tetracykliny
najważniejsze leki, mechanizm i zakres działania, wskazania do stosowania,
działania niepożądane, mechanizmy oporności

Oksazolidynony – linezolid, Glicylocykliny, ketolidy
mechanizm i zakres działania, wskazania do stosowania

Antybiotyki – seminarium II

Antybiotyki β-laktamowe
budowa i mechanizm i spektrum działania, grupy leków, wskazania do stosowania, działania niepożądane; mechanizmy oporności (rodzaje β-laktamaz bakteryjnych, oporności typu MRSA, MRCNS, PRP - u jakich drobnoustrojów występują, implikacje kliniczne oporności.

Glikopeptydy
budowa i mechanizm i spektrum działania, działania niepożądane; mechanizmy oporności (VRE – różne fenotypy, VRSA, VISA, GISA - u jakich drobnoustrojów występują, implikacje kliniczne oporności.

Chinolony i fluorochinolony
budowa i mechanizm i spektrum działania, działania niepożądane; najważniejsze mechanizmy oporności