Jesteś tutaj

Plan ćwiczeń

GODZINY ZAJĘĆ

Wtorek
------------
10.15-12.30  Mikrobiologia – ćwiczenia, grupa  6, 7, 8, 10         grupa I  
13.30-15.45  Mikrobiologia – ćwiczenia, grupa  1, 2, 3, 5           grupa II 

Środa
------------
13.30-15.45  Mikrobiologia – ćwiczenia, grupa  4, 9, 11, 12       grupa III 

Czwartek
------------
16.45-19.00   Mikrobiologia – ćwiczenia, grupa  6, 7, 8,10         grupa I  
       
Piątek
-----------
9.45-12.00 Mikrobiologia – ćwiczenia, grupa 1, 2, 3, 5               grupa II
13.30-15.45 Mikrobiologia – ćwiczenia, grupa  4, 9, 11, 12        grupa III

 

Ćwiczenia z mikrobiologii dla studentów III roku Wydziału Farmaceutycznego
(rok akademicki 2017/2018)


MIKROBIOLOGIA OGÓLNA

Ćwiczenie 1 (20/21.02.2018)                            
Sprawy organizacyjne, przepisy BHP.
Higieniczna dezynfekcja rąk metodą wcierania - ćwiczenie praktyczne z użyciem lampy UV.

Podstawowe pojęcia mikrobiologiczne: kolonia, gatunek, szczep, hodowla, zawiesina.
Tok identyfikacyjny nieznanego drobnoustroju.
Techniki posiewów drobnoustrojów na podłoża stałe i płynne.               
Rodzaje mikroskopów i metody barwienia preparatów mikroskopowych.   
Metody sterylizacji pożywek, odczynników i sprzętu laboratoryjnego.

Ćwiczenia 2-3 (22/23.02; 27/28.02.2018)    
Rodzaje pożywek bakteriologicznych i metody hodowli drobnoustrojów.
Określanie właściwości fizjologicznych drobnoustrojów: próby hodowlane i próby biochemiczne.                                            
Metoda seryjnych rozcieńczeń.                                   
Metody serologiczne i metody nieklasyczne stosowane w diagnostyce mikrobiologicznej.

Ćwiczenie 4 (01/02.03.2018)                               
Metody i cele oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów: metoda krążkowo-dyfuzyjna, oznaczanie wartości MIC i MBC.                            
Ćwiczenie 5 (06/07.03.2018)                
Metody liczenia drobnoustrojów.              
Seminarium: antybiotyki z grupy MLS, aminoglikozydy, tetracykliny, oksazolidynony - budowa, mechanizm i spektrum działania, wskazania do stosowania, działania niepożądane; mechanizmy oporności, u jakich drobnoustrojów występują, implikacje kliniczne.                                       

Ćwiczenie 6 (08/09.03.2018)                
Seminarium: antybiotyki ß-laktamowe, glikopeptydy, chinolony - budowa, mechanizm i spektrum działania,  wskazania do stosowania, działania niepożądane; mechanizmy oporności, u jakich drobnoustrojów występują, implikacje kliniczne.

Ćwiczenie 7 (wtorek – środa 13-14.03.18, w godzinach ćwiczeń)   
Kolokwium I – mikrobiologia ogólna oraz podstawowa wiedza o antybiotykach (w tym podział antybiotyków na grupy, spektrum i mechanizmy ich działania oraz mechanizmy oporności drobnoustrojów).
                             
                                                                      MIKROBIOLOGIA LEKARSKA

Ćwiczenie 1 (15/16.03.2018)                               
Ziarenkowce Gram-dodatnie – diagnostyka, najważniejsze gatunki i ich chorobotwórczość:
       Rodzaj: Staphylococcus
       Rodzaj: Streptococcus                       
       Rodzaj: Enterococcus
Corynebacterium diphteriae – chorobotwórczość.

Seminarium: drobnoustroje beztlenowe z rodzaju Clostridium – najważniejsze gatunki i ich chorobotwórczość.

Ćwiczenie 2 (20/21.03.2018)                               
Pałeczki Gram-ujemne z rodziny Enterobacteriaceae oraz niefermentujące pałeczki.
Gram-ujemne z rodzaju Pseudomonas i Haemophilus – diagnostyka, najważniejsze gatunki i ich chorobotwórczość.
Prątki kwasooporne z rodzaju Mycobacterium (podział na grupy, najważniejsze gatunki, chorobotwórczość).

Ćwiczenie 3 (22/23.03.2018)               
Grzyby chorobotwórcze dla człowieka (grzyby drożdżopodobne z rodzajów Candida i Cryptococcus – diagnostyka,
najważniejsze gatunki i chorobotwórczość.
Grzyby pleśniowe z rodzajów Aspergillus i Penicillium, dermatofity.       

Seminarium: najważniejsze drobnoustroje wywołujące choroby przenoszone drogą płciową.

                                 DIAGNOSTYKA MOLEKULARNA DROBNOUSTROJÓW
 
Ćwiczenie 4 (27/28.03.2018)                               
Rodzaje i znaczenie plazmidów naturalnie występujących w bakteriach.
Analiza wzorów plazmidowych.                      
PCR i jej odmiany.

Ćwiczenie 5 (10/11.04.2018)                                   
Seminarium: metody molekularne w epidemiologii: RAPD, RFLP, PFGE, rybotypowanie.
Diagnostyka drobnoustrojów trudnych w hodowli z wykorzystaniem metod molekularnych.
 
Ćwiczenie 6 (czwartek – piątek 12-13.04.2018, w godzinach ćwiczeń)  
Kolokwium II – mikrobiologia lekarska i diagnostyka molekularna drobnoustrojów  


                                                 MIKROBIOLOGIA FARMACEUTYCZNA

Ćwiczenie 1 (17/18.04.2018)                    
Kontrola czystości mikrobiologicznej produktów leczniczych - badanie czystości mikrobiologicznej leków metodą posiewu bezpośredniego.

Ćwiczenie 2 (19/20.04.2018)        

Kontrola jałowości produktów leczniczych i wyrobów medycznych – badanie jałowości metodą posiewu bezpośredniego.            Badanie czystości mikrobiologicznej powietrza.                

Badanie czystości mikrobiologicznej powierzchni z wykorzystaniem płytek kontaktowych.

Biologiczna kontrola procesów sterylizacji.        

Ćwiczenie 3 (24/25.04.2018)        
Badanie preparatów probiotycznych:
a)  ilościowa ocena wybranych preparatów probiotycznych,      
b) ocena antagonistycznych właściwości, oporności na antybiotyki oraz oporności na żółć i niskie pH wybranych szczepów probiotycznych stosowanych do produkcji probiotyków - preparatów farmaceutycznych.

Wybrane preparaty probiotyczne - skład oraz najważniejsze zastosowania.
Oznaczanie aktywności antybiotyków metodą dyfuzyjną.

Ćwiczenie 4 (26/27.04.2018)                
Seminarium - szczepionki swoiste i nieswoiste: mechanizm działania, skład, sposoby przechowywania. Wybrane preparaty szczepionek.
 
Ćwiczenie 5 (08/09.05.2018)                         
Badanie aktywności bakteriobójczej wybranego środka dezynfekcyjnego metodą rozcieńczania-neutralizacji oraz metodą
filtracji.

Badania środków dezynfekcyjnych – faza pierwsza i faza druga: cel, stosowane warunki, szczepy testowe.

Wykorzystanie wybranych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych w produkcji preparatów farmaceutycznych.

Ćwiczenie 6 (15/16.05.2018)                
Metody oznaczania pirogenów, ze szczególnym uwzględnieniem endotoksyn bakteryjnych w produktach leczniczych
(zasada testu LAL).
Mikrobiologia farmaceutyczna – repetytorium.

Ćwiczenie 7 (czwartek-piątek, 17/18.05.2018, w godzinach ćwiczeń)    
Kolokwium III – mikrobiologia farmaceutyczna

 

ZAKRES MATERIAŁU NA SEMINARIA Z ANTYBIOTYKÓW

Antybiotyki - Seminarium I

Grupa MLS: makrolidy, linkozamidy, streptograminy
-
najważniejsze leki, mechanizm i zakres działania,
- wskazania do stosowania, działania niepożądane
- najważniejsze mechanizmy oporności – na czym polegają i grupy drobnoustrojów, u których występują (różne fenotypy oporności MLSB)

Aminoglikozydy
najważniejsze leki, mechanizm i zakres działania,
wskazania do stosowania,  działania niepożądane
najważniejsze mechanizmy oporności (HLAR – oporność wysokiego stopnia na aminoglikozydy, jakich drobnoustrojów dotyczy, fenotypy oporności)

Tetracykliny
najważniejsze leki, mechanizm i zakres działania, wskazania do stosowania,
działania niepożądane, mechanizmy oporności

Oksazolidynony – linezolid, Glicylocykliny, ketolidy
mechanizm i zakres działania, wskazania do stosowania

Antybiotyki – seminarium II

Antybiotyki β-laktamowe
budowa i mechanizm i spektrum działania, grupy leków, wskazania do stosowania, działania niepożądane; mechanizmy oporności (rodzaje β-laktamaz bakteryjnych, oporności typu MRSA, MRCNS, PRP - u jakich drobnoustrojów występują, implikacje kliniczne oporności.

Glikopeptydy
budowa i mechanizm i spektrum działania, działania niepożądane; mechanizmy oporności (VRE – różne fenotypy, VRSA, VISA, GISA - u jakich drobnoustrojów występują, implikacje kliniczne oporności.

Chinolony i fluorochinolony
budowa i mechanizm i spektrum działania, działania niepożądane; najważniejsze mechanizmy oporności