Plan ćwiczeń

Ćwiczenia z mikrobiologii dla studentów III roku Wydziału Farmaceutycznego
(rok akademicki 2013/2014)


MIKROBIOLOGIA OGÓLNA


Ćwiczenie 1 (18/19.02.2014)
Sprawy organizacyjne, przepisy BHP.   
Podstawowe pojęcia mikrobiologiczne: kolonia, gatunek, szczep, hodowla, zawiesina.
Tok identyfikacyjny nieznanego drobnoustroju.
Techniki posiewów drobnoustrojów na podłoża stałe i płynne.
Rodzaje mikroskopów i metody barwienia preparatów mikroskopowych.    
Metody sterylizacji pożywek, odczynników i sprzętu laboratoryjnego.

Ćwiczenia 2-3 (20/21.02, 25/26.02.2014)
Rodzaje pożywek bakteriologicznych i metody hodowli drobnoustrojów.
Określanie właściwości fizjologicznych drobnoustrojów: próby hodowlane i próby biochemiczne.
Metoda seryjnych rozcieńczeń.
Metody serologiczne i metody nieklasyczne stosowane w diagnostyce mikrobiologicznej.

Ćwiczenie 4 (27/28.02.2014)              
Metody i cele oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów: metoda krążkowo-dyfuzyjna, oznaczanie wartości MIC i MBC.

Ćwiczenie 5 (04/05.03)
Metody liczenia drobnoustrojów.
Seminarium: antybiotyki z grupy MLS, aminoglikozydy, tetracykliny, oksazolidynony
- budowa, mechanizm i spektrum działania, wskazania do stosowania, działania niepożądane; mechanizmy  oporności, u jakich drobnoustrojów występują, implikacje kliniczne.

Ćwiczenie 6 (06/07.03.2014)
Seminarium: antybiotyki β-laktamowe, glikopeptydy, chinolony - budowa, mechanizm i spektrum  działania, wskazania   do stosowania, działania niepożądane; mechanizmy oporności, u jakich drobnoustrojów występują, implikacje kliniczne.

Ćwiczenie 7 (12.03.2014)
Kolokwium I – mikrobiologia ogólna oraz podstawowa wiedza o antybiotykach (w tym podział antybiotyków na grupy, spektrum i mechanizmy ich działania oraz mechanizmy oporności drobnoustrojów).


DIAGNOSTYKA MOLEKULARNA DROBNOUSTROJÓW

Ćwiczenie 1 (13/14.03.2014)           
Rodzaje i znaczenie plazmidów naturalnie występujących w bakteriach.
Analiza wzorów plazmidowych.                       
PCR i jej odmiany.

Ćwiczenie 2 (18/19.03.2014)              
Metody molekularne w epidemiologii: RAPD, RFLP, PFGE, rybotypowanie.
Diagnostyka drobnoustrojów trudnych w hodowli z wykorzystaniem metod molekularnych.


MIKROBIOLOGIA LEKARSKA


Ćwiczenie 1 (20/21.03.2014)
Pałeczki Gram-ujemne z rodziny Enterobacteriaceae oraz niefermentujące pałeczki Gram-ujemne z rodzaju
Pseudomonas i Haemophilus – diagnostyka, najważniejsze gatunki i ich chorobotwórczość.
Prątki kwasooporne z rodzaju Mycobacterium (podział na grupy, najważniejsze gatunki, chorobotwórczość).

Ćwiczenie 2 (25/26.03.2014)            
Ziarenkowce Gram-dodatnie – diagnostyka, najważniejsze gatunki i ich chorobotwórczość:
     Rodzaj: Staphylococcus
     Rodzaj: Streptococcus
     Rodzaj: Enterococcus
Corynebacterium diphteriae – chorobotwórczość.

Seminarium: drobnoustroje beztlenowe z rodzaju Clostridium – najważniejsze gatunki i ich chorobotwórczość

Ćwiczenie 3 (27/28.03.2014)       
Grzyby chorobotwórcze dla człowieka (grzyby drożdżopodobne z rodzajów Candida  i Cryptococcus – diagnostyka,
najważniejsze gatunki i chorobotwórczość.
Grzyby pleśniowe z rodzajów Aspergillus i Penicillium, dermatofity.

Seminarium: najważniejsze drobnoustroje wywołujące choroby przenoszone drogą
płciową.

 Ćwiczenie 4 (02.04.2014)
 Kolokwium II – mikrobiologia lekarska i diagnostyka molekularna drobnoustrojów


MIKROBIOLOGIA FARMACEUTYCZNA


Ćwiczenie 1 (03/04.04.2014)
Badanie aktywności bakteriobójczej wybranego środka dezynfekcyjnego metodą rozcieńczania-neutralizacji oraz metodą filtracji.

Badania środków dezynfekcyjnych – faza pierwsza i faza druga: cel, stosowane warunki, szczepy testowe - teoria

Wykorzystanie wybranych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych w produkcji preparatów farmaceutycznych – teoria
 
Ćwiczenie 2 (08/09.04.2014)
Higieniczna dezynfekcja rąk metodą wcierania - ćwiczenie praktyczne z użyciem lampy UV.
Badanie preparatów probiotycznych
   a) ilościowa ocena wybranych preparatów probiotycznych
   b) ocena antagonistycznych właściwości, oporności na antybiotyki oraz oporności na żółć i niskie pH wybranych
      szczepów probiotycznych stosowanych do produkcji probiotyków - preparatów farmaceutycznych.

Wybrane preparaty probiotyczne - skład oraz najważniejsze zastosowania – teoria

Ćwiczenie 3 (10/11.04.2014)
Kontrola czystości mikrobiologicznej produktów leczniczych - badanie czystości mikrobiologicznej leków metodą posiewu bezpośredniego.
 
Badanie czystości mikrobiologicznej powietrza. Badanie czystości mikrobiologicznej powierzchni z wykorzystaniem płytek kontaktowych.

Ćwiczenie 4 (15/16.04.2014)
Seminarium
- szczepionki swoiste i nieswoiste: mechanizm działania, skład, sposoby przechowywania. Wybrane preparaty szczepionek – teoria

Badnai czystości mikrobiologicznej produktu leczniczego - cd.- część doswiadczalna + część teoretyczna


Ćwiczenie 5 (29/30.04.2014)
Kontrola jałowości produktów leczniczych i wyrobów medycznych – badanie jałowości metodą posiewu bezpośredniego.
Biologiczna kontrola procesów sterylizacji.
Oznaczanie aktywności antybiotyków metodą dyfuzyjną.

Seminarium - metody oznaczania pirogenów, ze szczególnym uwzględnieniem endotoksyn  bakteryjnych w produktach leczniczych (zasada testu LAL), zwolnienie parametryczne - teoria

Ćwiczenie 6 (06/07.05.2014)    

Seminarium - metody alternatywne  stosowane do kontroli jakości mikrobiologicznej.
Pokaz Steritestu - firma Merck
Mikrobiologia farmaceutyczna – repetytorium

Ćwiczenie 7 (08.05.2014)
Kolokwium III – mikrobiologia farmaceutyczna