Jesteś tutaj

Plan ćwiczeń

GODZINY ZAJĘĆ

Wtorek
10.15- 12.30   grupy 5, 6, 7, 8              grupa I         
13.30- 15.45   grupy 1, 2, 3, 4              grupa II
16.30-18-45    grupy 12, 13, 14, 15     grupa III                 

Środa
13.30-15.45    grupa 9, 10, 11,             grupa IV              
 
Czwartek
16.45-19.00    grupy 5, 6, 7, 8               grupa I               
       
Piątek
9.45 - 12.00    grupy 1, 2, 3, 4               grupa II              
13.30- 15.45   grupy 12, 13, 14, 15       grupa III
16.30-18.45    grupy 9, 10, 11               grupa IV

 

Ćwiczenia z mikrobiologii dla studentów III roku Wydziału Farmaceutycznego
(rok akademicki 2016/2017)


MIKROBIOLOGIA OGÓLNA


Ćwiczenie 1 (14/15.02.2017)
Sprawy organizacyjne, przepisy BHP.   
Podstawowe pojęcia mikrobiologiczne: kolonia, gatunek, szczep, hodowla, zawiesina.
Tok identyfikacyjny nieznanego drobnoustroju.
Techniki posiewów drobnoustrojów na podłoża stałe i płynne.
Rodzaje mikroskopów i metody barwienia preparatów mikroskopowych.    
Metody sterylizacji pożywek, odczynników i sprzętu laboratoryjnego.

Ćwiczenia 2-3 (16/17.02.2017-21/22.02.2017)
Rodzaje pożywek bakteriologicznych i metody hodowli drobnoustrojów.
Określanie właściwości fizjologicznych drobnoustrojów: próby hodowlane i próby biochemiczne.
Metoda seryjnych rozcieńczeń.
Metody serologiczne i metody nieklasyczne stosowane w diagnostyce mikrobiologicznej.

Ćwiczenie 4 (23/24.02.2017)              
Metody i cele oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów: metoda krążkowo-dyfuzyjna, oznaczanie wartości MIC i MBC.

Ćwiczenie 5 (28.02/01.03.2017)
Metody liczenia drobnoustrojów.
Seminarium: antybiotyki z grupy MLS, aminoglikozydy, tetracykliny, oksazolidynony
- budowa, mechanizm i spektrum działania, wskazania do stosowania, działania niepożądane; mechanizmy  oporności, u jakich drobnoustrojów występują, implikacje kliniczne.

Ćwiczenie 6 (02/03.03.2017)
Seminarium: antybiotyki β-laktamowe, glikopeptydy, chinolony - budowa, mechanizm i spektrum  działania, wskazania   do stosowania, działania niepożądane; mechanizmy oporności, u jakich drobnoustrojów występują, implikacje kliniczne.

Ćwiczenie 7 (środa 08.03.2017 godz. 18.00-19.30)
Kolokwium I – mikrobiologia ogólna oraz podstawowa wiedza o antybiotykach (w tym podział antybiotyków na grupy, spektrum i mechanizmy ich działania oraz mechanizmy oporności drobnoustrojów).

DIAGNOSTYKA MOLEKULARNA DROBNOUSTROJÓW

Ćwiczenie 1 (09/10.03.2017)           
Rodzaje i znaczenie plazmidów naturalnie występujących w bakteriach.
Analiza wzorów plazmidowych.                       
PCR i jej odmiany.

Ćwiczenie 2 (14/15.03.2017)              
Metody molekularne w epidemiologii: RAPD, RFLP, PFGE, rybotypowanie.
Diagnostyka drobnoustrojów trudnych w hodowli z wykorzystaniem metod molekularnych

MIKROBIOLOGIA LEKARSKA

Ćwiczenie 3 (16/17/03.2017

Pałeczki Gram-ujemne z rodziny Enterobacteriaceae oraz niefermentujące pałeczki Gram-ujemne z rodzaju Pseudomonas i Haemophilus – diagnostyka, najważniejsze gatunki i ich chorobotwórczość. 

Prątki kwasooporne z rodzaju Mycobacterium (podział na grupy, najważniejsze gatunki, chorobotwórczość)

Ćwiczenie 4 (21/22.03.2017)             

Ziarenkowce Gram-dodatnie – diagnostyka, najważniejsze gatunki i ich chorobotwórczość:
     Rodzaj: Staphylococcus
     Rodzaj: Streptococcus
     Rodzaj: Enterococcus
Corynebacterium diphteriae – chorobotwórczość.
Seminarium: drobnoustroje beztlenowe z rodzaju Clostridium – najważniejsze gatunki i ich chorobotwórczość.


Ćwiczenie 5 (23/24.03.2017)       
Grzyby chorobotwórcze dla człowieka (grzyby drożdżopodobne z rodzajów Candida  i Cryptococcus – diagnostyka,
najważniejsze gatunki i chorobotwórczość.
Grzyby pleśniowe z rodzajów Aspergillus i Penicillium, dermatofity.
Seminarium: najważniejsze drobnoustroje wywołujące choroby przenoszone drogą
płciową.

Ćwiczenie 6 (29.03.2017 godz.18.00-19.30)
Kolokwium II –mikrobiologia lekarska i diagnostyka molekularna drobnoustrojów 


MIKROBIOLOGIA FARMACEUTYCZNA

Ćwiczenie 1 (30/31.03.2017) 
Kontrola czystości mikrobiologicznej produktów leczniczych - badanie czystości mikrobiologicznej leków metodą posiewu bezpośredniego. 
Badanie czystości mikrobiologicznej powietrza. Badanie czystości mikrobiologicznej powierzchni z wykorzystaniem płytek kontaktowych.
Biologiczna kontrola procesów sterylizacji.

Ćwiczenie 2 (04/05.04.2017)

Kontrola jałowości produktów leczniczych i wyrobów medycznych – badanie jałowości metodą posiewu bezpośredniego.
Prezentacja systemu Steritest do badania jałowości w układzie zamkniętym.

Ćwiczenie 3 (06/07.04.2017)
Badanie preparatów probiotycznych:
   a) ilościowa ocena wybranych preparatów probiotycznych
   b) ocena antagonistycznych właściwości, oporności na antybiotyki oraz oporności na żółć i niskie pH wybranych
      szczepów probiotycznych stosowanych do produkcji probiotyków - preparatów farmaceutycznych.
Wybrane preparaty probiotyczne - skład oraz najważniejsze zastosowania.
Oznaczanie aktywności antybiotyków metodą dyfuzyjną

Ćwiczenie 4 (11/12.04.2017)
Seminarium - szczepionki swoiste i nieswoiste: mechanizm działania, skład, sposoby przechowywania. Wybrane preparaty szczepionek.

Ćwiczenie 5 (25/26.04.2017)
Badanie aktywności bakteriobójczej wybranego środka dezynfekcyjnego metodą rozcieńczania-neutralizacji oraz metodą filtracji.
Badania środków dezynfekcyjnych – faza pierwsza i faza druga: cel, stosowane warunki, szczepy testowe.

Higieniczna dezynfekcja rąk metodą wcierania - ćwiczenie praktyczne z użyciem lampy UV.
Wykorzystanie wybranych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych w produkcji preparatów farmaceutycznych.

Ćwiczenie 6 (27/28.04.2017)
Metody oznaczania pirogenów, ze szczególnym uwzględnieniem endotoksyn bakteryjnych w produktach leczniczych (zasada testu LAL).
Mikrobiologia farmaceutyczna - repetytorium

Ćwiczenie 7 (środa 10.05.2017 godz. 18.00-19.30)
Kolokwium III – mikrobiologia farmaceutyczna

 

ZAKRES MATERIAŁU NA SEMINARIA Z ANTYBIOTYKÓW

Antybiotyki - Seminarium I

Grupa MLS: makrolidy, linkozamidy, streptograminy
-
najważniejsze leki, mechanizm i zakres działania,
- wskazania do stosowania, działania niepożądane
- najważniejsze mechanizmy oporności – na czym polegają i grupy drobnoustrojów, u których występują (różne fenotypy oporności MLSB)

Aminoglikozydy
najważniejsze leki, mechanizm i zakres działania,
wskazania do stosowania,  działania niepożądane
najważniejsze mechanizmy oporności (HLAR – oporność wysokiego stopnia na aminoglikozydy, jakich drobnoustrojów dotyczy, fenotypy oporności)

Tetracykliny
najważniejsze leki, mechanizm i zakres działania, wskazania do stosowania,
działania niepożądane, mechanizmy oporności

Oksazolidynony – linezolid, Glicylocykliny, ketolidy
mechanizm i zakres działania, wskazania do stosowania

Antybiotyki – seminarium II

Antybiotyki β-laktamowe
budowa i mechanizm i spektrum działania, grupy leków, wskazania do stosowania, działania niepożądane; mechanizmy oporności (rodzaje β-laktamaz bakteryjnych, oporności typu MRSA, MRCNS, PRP - u jakich drobnoustrojów występują, implikacje kliniczne oporności.

Glikopeptydy
budowa i mechanizm i spektrum działania, działania niepożądane; mechanizmy oporności (VRE – różne fenotypy, VRSA, VISA, GISA - u jakich drobnoustrojów występują, implikacje kliniczne oporności.

Chinolony i fluorochinolony
budowa i mechanizm i spektrum działania, działania niepożądane; najważniejsze mechanizmy oporności